ผลการพิจารณา ประจำปี 2560

ประกาศผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2560

arroy  สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

นางสาวปิยนุช  ประทีปทัศน์

arroy  สาขาการพยาบาลในชุมชน

นางจรรยาวัฒน์  ทับจันทร์

arroy  สาขาผู้นำทางการพยาบาลในระดับนโยบาย

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

<<ดาวน์โหลดหนังสือ>>

ผลการพิจารณา ประจำปี 2559

ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2559

arroy  สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร  สินธุ

2. นางวลีรัตน์  สุธนนันท์

arroy  สาขาการพยาบาลในชุมชน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

<<ดาวน์โหลดหนังสือ>>