ช่องทางที่ ๑

๑.   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

๒.   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ

๓.   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔.   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออก

๕.   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคใต้

๖.     ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย

๗.      คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๑

๘.      คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๒

๙.      คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๓

๑๐.   คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๔

๑๑.   คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๕

๑๒.   คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๖

๑๓.   คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๗

๑๔.   คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๘

๑๕.   คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๙

๑๖.   คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๑๐

๑๗.   คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๑๑

๑๘.   คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๑๒

๑๙.   คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๒๐.    ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

๒๑.   สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) สาขาพยาบาลศาสตร์

๒๒.    ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล

๒๓.    ชมรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

๒๔.    ชมรมพยาบาลสี่เหล่า

๒๕.   ชมรมสายงานพยาบาล สำนักอนามัย

๒๖.  สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ

๒๗.   สภากาชาดไทย

๒๘.   มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี

ช่องทางที่ ๒    คือ    คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และองค์กรต่างๆ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล