ประเภทของรางวัล

รางวัลศรีสังวาลย์มีประเภทรางวัลจำนวนทั้งสิ้น
๓ รางวัลดังนี้

๓.๑  รางวัลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ

๓.๒  รางวัลสาขาการพยาบาลในชุมชน

๓.๓  รางวัลสาขาผู้นำทางการพยาบาลระดับนโยบาย

img_6274111111

โล่พระราชทาน โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การมอบรางวัล

พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ทั้งสามประเภทรางวัล จะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรางวัลประกอบด้วย เงินรางวัลๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

img_1158

พิธีมอบเงินรางวัลโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข