ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๑ โปรดเสนอชื่อไปยัง สำนักงานเลขานุการรางวัลศรีสังวาลย์ สำนักการพยาบาล อาคาร ๔ ชั้น ๔ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

<<อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล>>

arroy  เกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

arroy  แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัล ประจำปี 2561

ผลการพิจารณา ประจำปี 2560

ประกาศผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2560

arroy  สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

นางสาวปิยนุช  ประทีปทัศน์

arroy  สาขาการพยาบาลในชุมชน

นางจรรยาวัฒน์  ทับจันทร์

arroy  สาขาผู้นำทางการพยาบาลในระดับนโยบาย

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

<<ดาวน์โหลดหนังสือ>>