ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2561

ประกาศผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2561

arroy  สาขาผู้นำทางการพยาบาลในระดับนโยบาย

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง

arroy  สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์

arroy  สาขาการพยาบาลในชุมชน

รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์

<<ดาวน์โหลดหนังสือ>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๑ โปรดเสนอชื่อไปยัง สำนักงานเลขานุการรางวัลศรีสังวาลย์ สำนักการพยาบาล อาคาร ๔ ชั้น ๔ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

<<อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล>>

arroy  เกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

arroy  แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัล ประจำปี 2561