สมัครคัดเลือกรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 โปรดเสนอชื่อไปยัง สำนักงานเลขานุการรางวัลศรีสังวาลย์ กองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

arroy  แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัล ประจำปี 2562

arroy  เกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี2562

ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2561

ประกาศผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2561

arroy  สาขาผู้นำทางการพยาบาลในระดับนโยบาย

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง

arroy  สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์

arroy  สาขาการพยาบาลในชุมชน

รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์

<<ดาวน์โหลดหนังสือ>>