วารสารกองการพยาบาล

วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing Division

ISSN 0125-7242

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง สาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง


ขอบเขต
วารสารกองการพยาบาลจะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ การสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ดังนี้
1. บทความวิจัยทุกประเภท ทั้งจากส่วนบริการ ส่วนการศึกษา และส่วนสนับสนุน
2. บทความวิชาการ ได้แก่ บทความด้านการศึกษา การบริหาร และบริการพยาบาล (ผลงานการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีทางการพยาบาล)
3. ข่าวสาร สาระน่ารู้ ที่มาจากองค์กรพยาบาล องค์กรสาธารณสุข และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

กำหนดออก
ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม
อัตราค่าสมาชิกประเภทบุคคล (ฉบับละ 1 เล่ม) 450 บาท/ปี
อัตราค่าสมาชิกประเภทหน่วยงาน (ฉบับละ 3 เล่ม) 1350 บาท/ปี

บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารกองการพยาบาล ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง อย่างไรก็ตามกองการพยาบาล และกองบรรณาธิการมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง ตามหลักภาษา และความเหมาะสมได้


Vol 45, No 1 (2561): ISSN 0125-7242 Journal of Nursing Division Vol.45 No.1


Cover Page

การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในสาขาพยาบาลศาสตร์ โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์, ธีรพร สถิรอังกูร

รายงานการศึกษาวิจัย
การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกต่อการเกิดแผลกดทับ โรงพยาบาลราชวิถี บุญหนัก ศรีเกษม, อรชร กันจีนะ
ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มิ่งกมล ภิบาลวงษ์, ภูษิตา อินทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
ผลการพัฒนารูปแบบการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถายไต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จลกลนี ดาววิจิตร, ยุพิน บุญปถัมภ์, ศศิธร ชำนาญยา, ณัฐฐาพร นางแล, ปริศนา วะสี
การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จงลักษ์ รสสุขุมาลชาติ, นิตยา ปริญญาปริวัฒน์, สุทัตรา คงศรี
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต จริยา พันธุ์วิทยากูล, จิราพร มณีพราย

บทความวิชาการ
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพยาบาลวิชาชีพที่ใบอนุญาตขาดต่ออายุ สุดา ทองผดุงโรจน์
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคม : บทบาทพยาบาล รสสุคนธ์ แก้วป้องปก, วิชุดา กิจธรธรรม, ทวี เชื้อสุวรรณทวี