เกี่ยวกับวารสารกองการพยาบาล

วารสารกองการพยาบาลจะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ การสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

อ่านต่อ

ผู้พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย

รายนามผู้พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย (Peer review) Journal of Nursing Division ของวารสารกองการพยาบาล กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

กองบรรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing Division กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Website : http://www.nursing.go.th

อ่านต่อ

Journal of Nursing Division - วารสารกองการพยาบาล

วารสารกองการพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม– สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม วารสารกองการพยาบาล ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2516 เป็นฉบับที่ 1 และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2560 ฉบับที่ 44 ISSN 0125-7242 (Print) และ ISSN 2673-0316 (Online)

ที่อยู่กองวารสาร

กองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ :: 0-2590-6292 โทรสาร :: 0-259-06295, 0-2591-8268 E-mail :: ndjournal@gmail.com