เขตสุขภาพทางการพยาบาล

คณะผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2561

เขต ชื่อ – สกุล จังหวัด มือถือ โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรสาร E-mail
1 นางสาวประกายแก้ว  ก๋าคำ เชียงราย 08 1681 2057 0 5371 1300 ต่อ 1706 0 5391 0693 yaigacum2558@gmail.com
2 นางมยุรี   สุขุปัญญารักษ์ พิษณุโลก 09 3132 8338 0 5527 0300 masukhu2012@gmail.com
3 ดร.สุพัตรา  อยู่สุข นครสวรรค์ 08 1688 0840 0 5621 9888 ต่อ 2203 s_yoosook@yahoo.com
4 นางลินดา  สันตวาจา นนทบุรี 08 1840 0621 0 2528 4567 ต่อ 1531 0 2526 5629 vaja_love@hotmail.com
5 นางนพมาศ  สุทธิรัช ราชบุรี 08 5193 6151 Teak1960@gmail.com
6 นางธนิตา  ฉิมวงษ์ ระยอง 08 1865 6922 0 3861 1104 ต่อ 1004 0 3861 1104 ต่อ 2333 tanita1961@yahoo.co.th
7 ดร.กันติมาภรณ์  วิวัฒน์ตระกูล กาฬสินธุ์ 08 1872 6063 0 4381 1520 ต่อ 1120 er_kls53@hotmail.com
8 ดร.กิตติยา  เตชะไพโรจน์ อุดรธานี 08 6647 4234 0 4224 5555 Kittiya2504@yahoo.com
9 นางสาวเอื้อมพร  กาญจนรังสิชัย นครราชสีมา 08 9847 5949 0 4423 5625 0 4429 3044 janarungsri@yahoo.com
10 นางสาวพัชนี  ทองประเสริฐ อุบลราชธานี 09 1831 3921 0 4524 3803 0 4524 3803 patchanee.thongprasert@gmail.com
11 นางสาวปิยนุช  ประทีปทัศน์ ชุมพร 08 9871 4895 0 7750 3672-4 0 7750 7069 ppiyanuj@gmail.com
12 นางกรรณิกา  อังกูร สงขลา 08 9655 9598 0 7427 3155 0 7427 3155 kannika210@hotmail.com
13 นางบุปผา  สุวรรณฉัตรกุล ประชารักษ์ 09 4140 5942 0 3422 5818 ต่อ 7180 boophas@gmail.com