หน้าแรก

ความเป็นมา

เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก จากการริเริ่มของกองการพยาบาล ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2540 โดยมีเจตนารมย์อันแรงกล้าที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ยิ่งๆขึ้น และ “ก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นับเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือของเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาลทุกระดับ ครอบคลุมและสอดคล้องกับเขตการสาธารณสุขของประเทศ


กองการพยาบาล ได้มอบหมายนักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศประจำเขต 1 คน ต่อ 1 เขตสุขภาพ โดยมีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีกลไลการพัฒนารูปแบบ/ระบบการพยาบาล ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการจัดบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องตามบริบทของเขตสุขภาพ และร่วมทีมนิเทศกับคณะผู้ตรวจราชการ ตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมทุกพื้นที่ แม้ในบริบทที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในภาพรวม เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สร้างความเท่าเทียมในการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาบริการพยาบาลในเขต ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาสุขภาพ คุณภาพบริการพยาบาลและกำลังคนด้านการพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน โดยร่วมกันวางแผนพัฒนา และยกระดับคุณภาพบริการพยาบาล ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ และตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

 
ต่อมา ในปี 2556 กระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ โดยกำหนดให้มีแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือ Service Plan แบ่งตามสาขาบริการ สำนักการพยาบาลในขณะนั้น จึงปรับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เป็นเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาลเขตบริการสุขภาพ (Chief Nursing Officers: CNOs) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารระบบบริการเขตสุขภาพ โดยกำหนดให้มีผู้บริหารการพยาบาล หรือ Chief Nursing Officer : CNO ประกอบด้วย ผู้บริหารการพยาบาลระดับประเทศ คือ GCNO ผู้บริหารการพยาบาลระดับเขต คือ CNO_R ผู้บริหารการพยาบาลระดับจังหวัด คือ CNO_P ผู้บริหารการพยาบาลระดับอำเภอ คือ CNO_D และผู้บริหารการพยาบาลระดับตำบล คือ CNO_SD เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานของเขตบริการสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลของประเทศให้มีความก้าวหน้า ส่งผลดีต่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน พร้อมทั้งดูแลความผาสุก สวัสดิภาพ ขวัญและกำลังใจของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในทุกๆ ภูมิภาค อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในทุกระดับเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไป

 
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

https://youtu.be/tji36ZRHEBc