เกี่ยวกับการนิเทศ

อำนาจหน้าที่ของกองการพยาบาล

  1. พัฒนานโยบาย มาตรฐานการพยาบาลและระบบบริการพยาบาล
  2. กำกับ ดูแล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของ      สถานบริการทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล รวมทั้งกำหนดกลไกและรูปแบบการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการบริหาร บริการและวิชาการ ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ยุทธศาสตร์กองการพยาบาล (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สนับสนุนความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาล ในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสนับสนุนการกำกับและควบคุมคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการพยาบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร และบุคลากรมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการพยาบาลทุกภาคส่วนในระดับประเทศ อาเซียนและนานาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อยกระดับสมรรถนะองค์กรกองการพยาบาลให้สอดคล้องกับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0