ผู้นิเทศทางการพยาบาล

รายชื่อผู้นิเทศทางการพยาบาล

เขต ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ มือถือ E-mail
กรรมการบริหารการนิเทศการพยาบาลระดับประเทศ
  ดร.กาญจนา  จันทร์ไทย ผู้อำนวยการกองการพยาบาล 0 2590 6124 08 9896 3623 chunkanjana@hotmail.com
ผู้นิเทศระดับเขต 1-6
  นางสาวชุติกาญจน์  หฤทัย รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล 0 2590 6290 09 5954 8509 charuthai@gmail.com
ผู้นิเทศระดับเขต 7 – 12 และกรุงเทพมหานคร
  ดร.ธีรพร  สถิรอังกูร รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล 0 2590 6266 08 2982 2020 teesathira@hotmail.com
ผู้นิเทศทางการพยาบาล
1. ดร.พัชรี  เนียมศรี เขตสุขภาพที่ 1 0 2590 6291 08 4730 9977 niamsripat@gmail.com
2. นางสาวอรรถยา  อมรพรหมภักดี เขตสุขภาพที่ 2 0 2590 6263 08 6898 5696 attaya2@gmail.com
3. นางสาวโศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์ เขตสุขภาพที่ 3 0 2590 6292 08 9832 6794 mssophis@gmail.com
4. นางศิริมา ลีละวงศ์ เขตสุขภาพที่ 4 0 2590 6263 08 1927 9539 lsirima@gmail.com
5. นางสาวชุติกาญจน์  หฤทัย เขตสุขภาพที่ 5 0 2590 6290 09 5954 8509 charuthai@gmail.com
6. นางสาวขวัญนภา  ขวัญสถาพรกุล เขตสุขภาพที่ 6 0 2590 6263 08 1693 1398 Jimmyk2508@gmail.com
7. ดร.อรุณี  ไพศาลพาณิชย์กุล เขตสุขภาพที่ 7 0 2590 6293 08 1685 3817 apaisanpanichkul@gmail.com
8. นางสาวสมจิตต์  วงศ์สุวรรณสิริ เขตสุขภาพที่ 8 0 2590 6291 08 9992 3090 chit_wong@yahoo.com
9. ร.ต.อ.หญิง ยุรีพรรณ  วณิชโยบล เขตสุขภาพที่ 9 0 2590 6261 08 3112 7112 yureephan3@hotmail.com
10. นางสาวพัชรีย์  กลัดจอมพงษ์ เขตสุขภาพที่ 10 0 2590 6261 08 6343 1023 patcharee_klad@hotmail.com
11. นางอัมราภัสร์  อรรถชัยวัจน์ เขตสุขภาพที่ 11 0 2590 6292 08 9785 4944 armarapas@hotmail.com
12. นางสาวจุฬามณี  คุณวุฒิ เขตสุขภาพที่ 12 0 2590 6261 08 1937 1842 chulamaneekunawut@hotmail.com
13. ดร.ธีรพร  สถิรอังกูร เขตสุขภาพที่ 13 0 2590 6266 08 2982 2020 teesathira@hotmail.com