ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2562

แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2562
ในลักษณะแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ ทั่วไป และชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ในสถานบริการและในชุมชน

แผนการดำเนินการทึกข้อมูล ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562แผนการดำเนินการทึกข้อมูล ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562