การจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2562

การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 2 ส่วน 18 ตัวชี้วัด ดังนี้

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ตามภารกิจรับผิดชอบ (Function based) (8 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 1.1

ร้อยละความสำเร็จขององค์กรพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป

 

ตัวชี้วัดที่ 1.2

ร้อยละความสำเร็จของหน่วยบริการพยาบาลผู้คลอดที่มารดาคลอดปกติมีการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพ และทารกแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป

 

ตัวชี้วัดที่ 1.3

ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพที่มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตามเกณฑ์

 

ตัวชี้วัดที่ 1.4

ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพในชุมชนที่มีการจัดระบบการประเมินและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตามเกณฑ์

 

ตัวชี้วัดที่ 1.5

ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพที่ดำเนินงานตามระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์

 

ตัวชี้วัดที่ 1.6

ระดับความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาลการดูแลต่อเนื่องของสถานบริการสุขภาพตามเกณฑ์

 

ตัวชี้วัดที่ 1.7

ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการที่มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้

 

ตัวชี้วัดที่ 1.8

ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรพยาบาล (2P Safety) ผ่านเกณฑ์

 

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศ  (Agenda based)  (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 2.1

ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่ผู้ใช้บริการงานผู้ป่วยในมีคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาลตามเกณฑ์

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2

ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่ผู้ใช้บริการงานผู้ป่วยนอกมีคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาลตามเกณฑ์

 

ตัวชี้วัดที่ 2.3

ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่ผู้ใช้บริการในชุมชนมีคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาลตามเกณฑ์

 

ตัวชี้วัดที่ 2.4

ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพที่มีการดำเนินงาน สร้างเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวัง การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนตามแนวทางที่กำหนด

 

ตัวชี้วัดที่ 2.5

ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาลเผลกดทับผู้สูงอายุที่บ้านตามเกณฑ์

 

ตัวชี้วัดที่ 2.6

ร้อยละความสำเร็จของคลินิกหมอครอบครัวที่มีการจัดบริการพยาบาลตามแนวทางที่กำหนด

 

ตัวชี้วัดที่ 2.7

ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขต Hot Zone ตามแนวทางที่กำหนด

 

ตัวชี้วัดที่ 2.8

ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่พยาบาลวิชาชีพมีความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลในระดับปานกลางถึงมาก

 

ตัวชี้วัดที่ 2.9

ร้อยละความสำเร็จขององค์กรพยาบาลที่มีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดและมีอัตราการคงอยู่ของบุคลากรพยาบาลตามเกณฑ์

 

ตัวชี้วัดที่ 2.10

ระดับความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพที่องค์กรพยาบาลมีการนำดัชนีองค์กรที่มีความสุข (Happy Public Organization Index)