ส่งข้อมูลผุ้ใช้งานระบบสารสนเทศระบบจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

แบบส่งข้อมูลผุ้ใช้งานระบบสารสนเทศระบบจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

คลิกที่นี่
 

เข้าใช้งานระบบจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (เริ่มเปิดใช้งานวันที่ 20 พฤษภาคม 2562)

เข้าใช้งาน
 

Timeline (อัพเดท 2/12/2561)

การบันทึกและส่งข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562

อ่าน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ การจัดเก็บตัวชี้วัด

กองการพยาบาล ขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าพยาบาล และพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพทางพยาบาล (QA_Nurse) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลด

เล่มแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลและเครื่องมือตัวชี้วัด ปี 2562

ท่านสามารถโหลดเล่มแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลและเครื่องมือตัวชี้วัด ปี 2562

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

อ่านต่อ

ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2562

แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2562
ในลักษณะแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ ทั่วไป และชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ในสถานบริการและในชุมชน

กำหนดการเข้าบันทึกข้อมูล
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 โปรดคลิ๊ก

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์มีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กองการพยาบาลจึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ของปีงบประมาณ 2562

  • ภาพรวมการดำเนินงาน
  • การบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
  • การส่งคืนข้อมูล