วารสารใหม่ เผยเเพร่ โดยกองการพยาบาล

arroy  ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

arroy  ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

arroy  ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 comingsoon

Archives

2017

Cover Page

Vol 44, No 3 (2017): ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 Vol. 44 No. 3 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล 44-3

ปีที่  44  ฉบับที่  3  กันยายน-ธันวาคม  2560  Vol.  44  No. 3  ISSN  0125-7242

การเพิ่มประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการติดเชื้อดื้อยา แผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ กุลดา พฤติวรรธน์, รัชนีย์ วงค์แสน, สุธิพันธ์ ถนอมพันธ์, สมรรถเนตร ตะริโย

ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ พนิดา กาวินำ, ทองปาน เงือกงาม, ศรีสุดา อัศวพลังกูล

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ร.อ.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ชุลินดา ทิพย์เกษร, วัลภา คุณทรงเกียรติ, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองเชิงวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จตุพร ขาวมาลา, ดนุลดา จามจุรี, มารุต พัฒผล, ปัทมา ทองสม

การพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ 72 ชั่วโมงแรก : การจัดการภาวะไข้ที่มีประสิทธิภาพ ปณัชญา เชื้อวงษ์, สาวิตรี เกตุแก้ว, สุภาพ เหมือนชู

เด็กสมาธิสั้น : บทบาทพยาบาล ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ศักดิ์สิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

Cover Page

Vol 44, No 2 (2017): ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 Vol. 44 No. 2 May – August 2017 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล

ปีที่  44  ฉบับที่  2  พฤษภาคม – สิงหาคม  2560  Vol.  44  No.  2  May – August  2017  ISSN  0125-7242

การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  กัลยา มณีโชติ, นิจ์สากร นังคลา 

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  กันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล, ลัดดา อะโนศรี 

การพัฒนาโปรแกรมการสร้างความรู้และความสามารถในการคัดกรองระดับความรุนแรงผู้ป่วยฉุกเฉินโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ของพยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระบุรี  สุมาลี จักรไพศาล, จินตนันท์ สิทธิประชาราษฎร์, ชฎาภรณ์ เปรมปรามอมร, ณัฐนันท์ มาลา 

การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  สมบูรณ์ มหาวิจิตร, อภิสรา สอนเมือง, รัชนก ทรงทรัพย์ 

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาล ผู้ป่วยผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา ด้วยการเรียนรู้แบบโค้ช โรงพยาบาลสระบุรี  วัชรินทร์ ชัยมานะการ, สมบุญ ชัยมานะการ, ประกริต รัชวัตร์, สุรีย์ จินเรือง 

การพัฒนารูปแบบการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่เป็นโรคจอประสาทตาผิดปกติ (Retinopathy of prematurity : ROP) ที่มารับการรักษา  ด้วยวิธียิงเลเซอร์ ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  สุภาภรณ์ เจริญปรุ, นฤมล โชว์สูงเนิน, รัชนี ไตรยะวงศ์, ศักดิ์กฤษณ์ ประสิทธิ์ศุภการ, เอณัฐฐา หว่างนนท์รังสี

การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานควบคุมไม่ได้  นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา, อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์, สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ, ธีรพร สถิรอังกูร, ศิริมา ลีละวงศ์

การเสริมสร้างพลังอำนาจ : บทบาทของพยาบาล  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ชุติมา มาลัย, สุพรรณี กัณหดิลก 

Cover Page

Vol 44, No 1 (2017): ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 Vol. 44 No. 1 January – April 2017 ISSN 0125-7242

Journal of Nursing Division
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 Vol. 44 No. 1 January – April 2017 ISSN 0125-7242

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, พิมพิมล วงศ์ไชยา, หทัยรัตน์ บรรณากิจ, สิริสุดา เตชะวิเศษ, สมศรี สัจจะสกุลรัตน์

การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสี วินิจฉัย และรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ผ่านทางหลอดเลือดแดง โรงพยาบาลศิริราช วรัญญา แซ่ฮ้อ, สุวิณี วิวัฒน์วานิช

สมรรถนะพยาบาลทางระบบประสาทศัลยศาสตร์  จารุยา ชปารังษี

การศึกษาและพัฒนาการคืนสภาพครอบครัวในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการปรึกษาครอบครัวเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษา  วันเพ็ญ มานะเจริญ, เพ็ญนภา กุลนภาดล, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ หน่วยงานหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตติยภูมิ  สุดารัตน์ สัตย์ซื่อ, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, ถาวร ทรัพย์ทวีสิน, พิชชุดา วิรัชพินทุ

ผลของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพื่อลดความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์

การบำบัดด้วยการลดอุณหภูมิของร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่สมอง : บทบาทพยาบาล  ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์, อภิญญา กุลทะเล

arroy  ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2559new2

arroy  ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

arroy  ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

arroy  ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559

arroy  ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558

arroy  ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

arroy  ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558