วารสารเผยเเพร่ 2552-2557

วารสารกองการพยาบาล

arroy  <<ใบสมัครสมาชิกวารสารกองการพยาบาล>>

arroy  <<ใบสมัครลงบทความวารสารกองการพยาบาล>>

arroy  ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI บัดนี้ในปี 2558 ศุนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในวารวารกองการพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของ TCI รอบที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ TCI (http://tci.trf.or.th)

arroy  ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2557

arroy  ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557

arroy  ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557

arroy  ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2556

arroy  ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556

arroy  ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556

arroy  ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2555

arroy  ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555

arroy  ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2555

arroy  ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2554

Scan001    ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554

 

 

Scan003   ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2554

 

 

Scan004   ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

 

 

Scan005   ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553

 

Scan002   ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2553 

 

 

Scan007  ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2552

 

 

Scan006   ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2552