กองบรรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสารกองการพยาบาล

ที่ปรึกษา ADVISORS
ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุม Assist.Prof.Dr.Sunan Solgosoom ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ Assoc.Prof.Dr.Poonsuk Hingkanont คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรณาธิการ EDITOR
ดร.กาญจนา จันทร์ไทย Dr. Kanjana Chunthai ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข ด้านการพยาบาล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ASSISTANT EDITORS
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร Dr.Teeraporn Sathira-Angkura กองการพยาบาล
นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ Armarapas Atthachaiwat กองการพยาบาล
นางสาวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ Sophis Suwonkesawong กองการพยาบาล

กองบรรณาธิการ EDITORIAL BOARD
ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ Assist.Prof.Dr.Suntharawadee Theinpichet ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาล
รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ Assoc.Prof.Dr.Bhusita Intaraprasong คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ Assist.Prof.Dr.Wilaipun Somboontanon ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี Assist.Prof.Dr. Danulada Jamjuree มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ Dr. Kamolrat Turner วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ผู้จัดการ Manager
นายนิชฌาน เทือกปัญโญ Nichan Thueakpanyo กองการพยาบาล
นายชัชนน เทพวงค์ Chatchanon Thepphawong กองการพยาบาล

เจ้าของ Copyright

ที่อยู่กองวารสาร
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Nursing, Office of Permanent Secretary
อาคาร 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Building 4, 4th Floor Department of Medical Services,
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 Ministry of Public Health
โทรศัพท์ 0-2590-6294
โทรสาร 0-2590-6295
Tiwanon Rd, Muang District, Nonthaburi 11000
Website : http://www.nursing.go.th
Tel. 0-2590-6294 Fax 0-2590-6295
E-mail : ndjournal@gmail.com

พิมพ์ที่ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก