ผู้พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย

Journal  of  Nursing  Division

รายนามผู้พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย  (Peer  review)

 1. รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รศ.ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ
  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  สภาการพยาบาล
 4. ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
  สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 5. ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
 6. ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา
 7. ผศ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท์
  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ดร.ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดนนทบุรี
 9. ดร.สุนทรีภรณ์ ทองไสย
  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 10. ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ
  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา
  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 12. ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
 13. ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 14. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
  กองการพยาบาล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 15. ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
  กองการพยาบาล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 16. ดร.พัชรี เนียมศรี
  กองการพยาบาล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 17. อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์
  กองการพยาบาล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 18. อ.ศิริมา ลีละวงศ์
  กองการพยาบาล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 19. อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ
  กองการพยาบาล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 20. อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์
  กองการพยาบาล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ *
1 ผศ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 086 5359343 nswsb@mahidol.ac.th
2 ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ สภาการพยาบาล
3 รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 081 5582543 Bhusita.int@mahidol.ac.th
4 ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาการพยาบาล ม.วลัยลักษณ์ 091 0343400 suwannoj@gmail.com
5 ดร.สุนทรีภรณ์ ทองไสย คพบ. ม.นเรศวร 084 1695462 j.katesm@hotmail.com
6 ดร.ประกาย จิโรจน์กุล คพบ. ม.ราชภัฏสวนดุสิต 080 2506268 pragaij@gmail.com
7 ดร.ดนุลดา จามจุรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 084 7074443 jdanulada@gmail.com
8 ดร.ศุภาพิชญ์ โฟนโบร์แมน วพบ.นนทบุรี 081 2070788 suparpit@yahoo.com
9 ดร.อารยา ประเสริฐชัย arayapra@yahoo.com
10 ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร  รพ.รามาธิบดี 081 5534254 nareemarn.nee@mahidol.ac.th
11 ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา 081 8242548 sode mam@hotmail.com,
chanita.pra@gmail.com
12 ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ วพบ.ชลบุรี 081 7579387 kmrturner@gmail.com
kamolrats@hotmail.com
13 ดร.กาญจนา จันทร์ไทย กองการพยาบาล 089 8963623 chunkanjana@gmail.com
chunkanjana@hotmail.com
14 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร กองการพยาบาล 082 9822020 teesathira@hotmail.com
15 น.ส.ชุติกาญจน์ หฤทัย กองการพยาบาล Charuthai@gmail.com
16 น.ส.อัมภา ศรารัชต์ กองการพยาบาล 081 4905981 ampasararach@gmail.com
17 นางศิริมา ลีละวงศ์ กองการพยาบาล 081 9279539 lsirima@gmail.com
18 นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ กองการพยาบาล 089 7854944 armarapas@hotmail.com
19 น.ส.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า กองการพยาบาล 081 5583070 uraipornj@hotmail.com
20 น.ส.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ กองการพยาบาล Chit_wong@yahoo.com
21 ดร.พัชรี เนียมศรี กองการพยาบาล niamsripat@gmail.com
22 ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล กองการพยาบาล 081 6853817 apaisanpanichkul@gmail.com
23 น.ส.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ กองการพยาบาล 089 8326794 mssophis@gmail.com