การขอตีพิมพ์

ข้อกำหนดในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารกองการพยาบาล 

วารสารกองการพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม– สิงหาคม  และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

ข้อกำหนดในการตีพิมพ์ผลงาน มีดังนี้

 1. เป็นผลงานวิชาการทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
 2. เป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์กับวารสารฉบับอื่นในเวลาเดียวกัน ยกเว้นเป็นผลงานที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม
 3. ผู้เขียนต้องเป็นสมาชิกวารสารกองการพยาบาล
 4. ผลงานวิชาการต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรไม่น้อยกว่า 2 คน
 5. กองบรรณาธิการจะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานในวารสารภายหลังจากการพิจารณาบทความในเบื้องต้นแล้ว
 6. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของผลงานต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด
 7. กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ ให้แก่เจ้าของผลงาน
 8. ผลงานวิจัยต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์สถาบันใด สถาบันหนึ่ง
 9. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับ เพื่อความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาและรูปแบบการนำเสนอในวารสารเท่านั้น ส่วนสาระและเนื้อหาเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน

 

การเตรียมต้นฉบับ

 1. ประเภทของเรื่องที่ส่งพิมพ์

รายงานการศึกษาวิจัย  เป็นรายงานผลการ ศึกษาค้นคว้าวิจัยของผู้เขียน  ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่น ควรประกอบด้วยหัวข้อเรื่องตามลำดับต่อไปนี้         ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ  คำสำคัญ  บทนำ  วัสดุและวิธีการ  ผลการศึกษา วิจารณ์หรืออภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง         ถ้ามีกิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณให้ระบุไว้ต่อจากเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 15 หน้าพิมพ์

บทความวิชาการ  เป็นบทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  จากวารสารต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยชื่อเรื่อง  บทนำ ความรู้ หรือข้อมูล  เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียน บทวิจารณ์  หรือวิเคราะห์  สรุป และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์

สาระน่ารู้  เป็นบทความที่น่ารู้ทั่วไป หรือ      ข้อแนะนำสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ผลการวิจัยใหม่ๆ      รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  ซึ่งอาจเป็นเรื่องราว  ที่เกิดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ  ความยาวของเรื่อง    ไม่ควรเกิน 5 หน้าพิมพ์

 1. รูปแบบการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ

ควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด และใช้ภาษาที่    เข้าใจง่าย  สั้น  กะทัดรัด  แต่ชัดเจน  เพื่อประหยัดเวลา  ของผู้อ่าน หากใช้คำย่อต้องเขียนคำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน  ประกอบด้วย

            ชื่อเรื่อง ควรสั้นกะทัดรัดให้ได้ใจความที่     ครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ความยาวไม่ควรเกิน 15 คำ  พิมพ์ไว้หน้าแรก ชิดขอบซ้ายของหน้า

ชื่อผู้เขียน  คุณวุฒิและสถานที่ทำงาน  ให้เขียนชื่อ  นามสกุล  และคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้เขียน  เรียงลำดับตามความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในการทำงาน  ถ้าแบ่งเท่ากันให้เรียงลำดับตามตัวอักษร  และ   ลงอักษรย่อของวุฒิการศึกษาสูงสุด  ส่วนตำแหน่งหรือยศ  และสถานที่ทำงานพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก  โดยใส่ชื่อผู้แต่งได้ไม่เกิน  3  ชื่อ  หากเกินกว่านั้นให้ใช้ชื่อแรกและคณะ

บทคัดย่อ กำหนดให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้ย่อเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นเท่านั้น  ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์  และเป็นร้อยแก้ว  ไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ  ความยาว   ไม่เกิน 15 บรรทัด และมีส่วนประกอบคือ วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ ผลและวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ)  ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงถึงเอกสารอยู่ในบทคัดย่อ

คำสำคัญ เป็นคำที่ช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าถึงงานวิจัยหรือบทความได้ง่ายซึ่งจะใช้ประมาณ 2-5 คำ

บทนำ  อธิบายความเป็นมาที่เป็นปัญหาในการทำวิจัยเรื่องนี้อ้างทฤษฎีและผลการวิจัยสนับสนุน ชี้ให้เห็นความสำคัญที่ต้องทำเรื่องนี้ และบอกให้รู้ว่าปัญหาการวิจัยเรื่องนี้คืออะไร วัตถุประสงค์ของการศึกษาต้องสอดคล้องกับผลการวิจัยที่จะเสนอในหัวข้อต่อไป

สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ให้ระบุข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล  เพื่อตอบปัญหาการวิจัย

กรอบแนวคิดของการวิจัย  ให้ระบุภาพรวมของงานวิจัยว่ามีแนวคิดที่สำคัญอะไรบ้าง มีการเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกันอย่างไร  ซึ่งอาจแสดงเป็นแผนภูมิ

ข้อจำกัดของการวิจัย (ถ้ามี) ให้เขียนชี้แนะให้ผู้อ่านทราบว่าการวิจัยมีข้อจำกัดหรือความไม่สมบูรณ์ในเรื่อง  หรือประเด็นอะไรบ้าง  เหตุใดจึงไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ได้

วัสดุและวิธีการ  อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย  โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  วิธีการ  รวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือในการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์

ผลการศึกษา/วิจัย  อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบพร้อมแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ได้  และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้

อภิปรายผลการวิจัย ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใดสอดคล้องกับผลการ วิจัยในอดีตอย่างไร ผลการวิจัยที่ได้มีนัย (implications) อย่างไร ระมัดระวังการเขียน  รายละเอียดหรือแสดงความหมายของข้อมูลซ้ำกับส่วนของผล

ข้อเสนอแนะ เขียนบอกให้ทราบว่านำผลงานการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร หรือให้ข้อ    เสนอแนะประเด็นปัญหาที่เป็นข้อจำกัด หรือที่สามารถปฏิบัติได้สำหรับการศึกษา/วิจัยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

 1. ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง
 2. การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver  โดยใส่หมายเลขอารบิค  (arabic)  เอกสารอ้างอิงบนไหล่บรรทัดด้านขวา  ไม่ต้องใส่วงเล็บ  เรียงตามลำดับและ ตรงกับที่อ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่อง ถ้าต้องการอ้างอิงซ้ำให้ใช้หมายเลขเดิม  การอ้างอิงผู้เขียนใน บทความภาษาไทยให้เรียงลำดับจากชื่อต้น ตามด้วยนามสกุล การอ้างอิงผู้เขียนในบทความภาษาอังกฤษให้เรียงลำดับจากนามสกุลของ   ผู้เขียน ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง
 3. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ชื่อเรื่องตามรูปแบบของ U.S. National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน  Index Medicus  ทุกปี  หรือดูจาก  web  site

http://nlm.nih.gov  หรือใช้ตามแบบที่ใช้ในเอกสารนั้น ๆ

 

 1. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงเอกสารต่างๆ  ใช้ระบบแวนคูเวอร์   ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในวารสารทั่วไป  ดังนี้

            3.1  การอ้างอิงวารสาร (โปรดสังเกตเครื่อง หมายวรรคตอน)

.   ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่.  ชื่อผู้แต่ง (สกุล อักษรย่อของชื่อ).       ชื่อเรื่อง. ชื่อย่อวารสาร ปี ค.ศ. ; ปีที่พิมพ์ (Volume) :   หน้าแรก – หน้าสุดท้าย.

ในกรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง       ทุกคนคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) แต่ถ้าเกิน 6 คน  ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรก  แล้วเติม  et al.

ตัวอย่าง

 1. Sulivan,J.J.,  Bretschbreider, J., & McCaisland, M.P., et al. Designing a leadership Development program for nurse managers.: An  evidence-driver approach.  JONA, 2003; 35(10) : 544 – 549.

.   ภาษาไทย

ใช้เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษแต่ชื่อผู้แต่งให้เขียนชื่อเต็มตามด้วยนามสกุลและใช้ชื่อวารสารเป็นตัวเต็ม

            ตัวอย่าง

 1. นุชนาถ ไกรรัตน์เจริญ, เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และวรรณี สัตยวิวัฒน์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน. วารสารพยาบาลศาสตร์,2553 ฉบับที่ 28 ปีที่ 2:49-57

3.2  การอ้างอิงหนังสือหรือตำรา

            ก.   การอ้างอิงหนังสือหรือตำราที่มีชื่อ      ผู้แต่ง

ลำดับที่. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. พิมพ์ครั้งที่.  เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์,  ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

 1. Berry, P.H., & Dahl, J.L. The new JCAHO pain standard: Implication for pain management. 1st ed. NewYork:Delmar  Publishers  I nc, 2000.
 2. สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency Based HRM.  พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.

ข.   การอ้างอิงหนังสือหรือตำราที่มีชื่อบรรณาธิการ/ผู้รวบรวม 

ลำดับที่. ชื่อบรรณาธิการ/ผู้รวบรวม. ชื่อหนังสือ.  พิมพ์ครั้งที่.  เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์: หน้าแรก – หน้าสุดท้าย

ตัวอย่าง

1..Brown  MR, Sourkes  B, editors. Textbook of pediatric psychosomatic medicine. Arlington: American psychiatric publishing,  2010:  245-57

 1. เกรียงไกร เฮงรัศมี. มาตรฐานการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:บริษัทสุขุมวิทย์การพิมพ์ จำกัด.2555:1- 86.

ค.  การอ้างอิงบทหนึ่งในหนังสือหรือตำรา

ลำดับที่. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง.ใน:ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ,  ครั้งที่พิมพ์.  เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์;  หน้าแรก – หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่าง

 1. Goldman A,  Frager  G,  Pomietto M, Pain and palliative care, In: Schechter N, Berde CB, Yaster M, eds.Pain in Infants, children, and adolescents   2nded.  Philadelphia:Lippincott  Williams & Wilkins; 2003: 539 – 562.

2.โศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์. ศิริมา  ลีละวงศ์.  แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลวิสัญญี.          ใน : โศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์. ศิริมา  ลีละวงศ์.บรรณาธิการ.  การประกันคุณภาพการพยาบาล:    การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลวิสัญญี,  พิมพ์ครั้งที่  1.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด,  2556; 23 – 98.

ง.  หนังสือชุมนุมบทความการประชุมหรือสัมมนา

ลำดับที่.  ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อการประชุม/สัมมนา;  ปี  เดือน  วันที่ประชุม;  เมืองที่ประชุม/สัมมนา, ประเทศที่ประชุม/สัมมนา. เมืองที่พิมพ์:      สำนักพิมพ์;  ปีที่พิมพ์; หน้าแรก–หน้าสุดท้าย.

            ตัวอย่าง

 1. Shaw RJ, Demaso DR editors. Pediatric palliative care. Proceedings  of  the  4th  International  Congress   of   palliative care; 2010

April 15-19; New York, The United States of America; 2010; 1-10.

.  วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์

ลำดับที่. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. (ประเภทนิพนธ์). เมือง :สถาบัน;  ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

 1. Kuber-Ross E. On death and dying: The elderly’s  access  and  utilization (dissertation). New York: Scribner; 2005.
 2. นิตยา  ธีรวิโรจน์. สมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการพยาบาลในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (วิทยานิพนธ์).  ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.

.  เอกสารที่ยังไม่ได้พิมพ์หรือรอตีพิมพ์

ลำดับที่. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสาร.         รอตีพิมพ์ในปี.

ตัวอย่าง

 1. Meylan N, Elia N, Lysakowski C, & Trame MR. Benefit and risk of intrathecal morphine without local anesthetic in patients undergoing major surgery: meta-analysis of randomized trials. Br J Anesth. In  press 2010.

            3.3   การอ้างอิงจากหนังสือ/สิ่งพิมพ์/สื่ออื่นๆ

.  บทความที่เสนอในที่ประชุม

ลำดับที่. ชื่อผู้แต่ง.ชื่อเรื่อง.ใน:ชื่อบรรณาธิการ.ชื่อการประชุม/สัมมนา; ปีเดือนวันที่ประชุม; เมืองที่ประชุม/สัมมนา,  ประเทศที่ประชุม/สัมมนา.  เมืองที่พิมพ์ :  สำนักพิมพ์;   ปีที่พิมพ์;   หน้าแรก – หน้าสุดท้าย.

            ตัวอย่าง

 1. Bengtsson S, Solheim BG Emf or cement  of data protection, privacy and  security  in  medical  informatics. In : Lun KC, Degoulet P,  Piemme  TE, Reinhoff O, eds. MEDINFO  92.  Proceedings  of  the  7th World  Congress on Medical Informatics; 1992  Sep    6-10;  Geneva, Switzerland.  Amsterdam: North-Holland; 1992; 1561-5.

.   หนังสือพิมพ์/นิตยสาร

ลำดับที่.  ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ์/นิตยสาร  ปีที่พิมพ์ : วันที่  เดือน  :  หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่าง

 1. Heye M, Reeves K. Pain Management: PM’s U-turn on Junior  doctors pay  and  conditions.The  Times 2003; 15 March: 1-3.

.   สื่ออื่น ๆ

ลำดับที่.  ชื่อเรื่อง.  [ประเภทสื่อ]. สถานที่ผลิต : ผู้ผลิตสื่อ;  ปีที่ผลิต.

ตัวอย่าง

 1. Back pain in the workplace: management of disability in nonspecific conditions  for medical students.  [Video

recording]. Leicester: Leicester  University  Audio  Visual  Services; 2002.

3.4  การอ้างอิงจากสื่ออิเลกทรอนิกส์

.   CD-ROM

 1. ลำดับที่. ชื่อเรื่อง [ประเภทสื่อ]. ปีที่พิมพ์/ผลิต [ปี เดือน วันที่อ้างอิง];  สถานที่ผลิต :  แหล่งที่ผลิต.

             ตัวอย่าง

 1. Clinical Pharmacology: an electronic  drug reference and teaching guide [CD-ROM].  [cited 2000 Aug 7];   Gainesville, Fla. : Gold  Standard  Multimedia.
 2. Paracetamol   monograph.  Martindale’s :  the  extra  pharmacopoeia.  In: International  Healthcare  Series [CD-ROM].  [cited  2000  Sept  3];  Englewood, Colo : Micromedex.
 3. ลำดับที่.  ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ประเภทสื่อ].  ครั้งที่ผลิต.  สถานที่ผลิต:  แหล่งที่ผลิต;  ปีที่ผลิต.

ตัวอย่าง

 1. Perkin  GD, Hochberg  FH,  Miller  DC.  Atlas  of  Clinical  Neurology  [monograph  on  CD-ROM].  2nd  ed.  Version  1.1.  London: Mosby; 2001. 

            ข.  เวบไซต์

 1. บทความ

1.1  ลำดับที่.  ชื่อเรื่อง.  [online].  ปี  เดือน  วันที่เผยแพร่ [ปี  เดือน  วันที่อ้างอิง];  แหล่งที่มา

ตัวอย่าง

 1. National Organization for Rare Diseases.[Online]. 1999  Aug  16  [cited  1999  Aug  21]; Available  from:

http://www.rarediseases.org/

1.2  ลำดับที่. ชื่อผู้เผยแพร่. ชื่อเรื่อง. [online].   ปี  เดือน  วันที่ ที่เผยแพร่ [ปี  เดือน  วันที่อ้างอิง]; [จำนวนหน้าที่อ้างถึง].  แหล่งที่มา

     ตัวอย่าง

 1. Royal  College  of  General  Practitioners.  The  primary  health  care  team.  [Online]. 1998  [cited  1999  Aug  22];  [10 screens].   Available  from:

URL:http://www.rcgp.org.uk/informat/publicat/rcf 0021.htm

 1. วารสารที่เผยแพร่เป็นอิเลคโทรนิกส์ไฟล์

ลำดับที่. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร [serial  online] ปี เดือนที่เผยแพร่ [ปี เดือน วันที่    อ้างอิง];  ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่) : หน้าแรก – หน้าสุดท้าย. ระบุแหล่งที่มา

ตัวอย่าง

 1. Garfinkel PE, Lin E, Goering  P. et  al.Should  amenorrhoea  be  necessary  for  the  diagnosis  of  anorexia  nervosa?  Br.J. Psych [serial online] 1996 Apr.  [cited  1999  Aug  17];  168(4): 500-506 Available from:

URL:http://biomed.niss.ac.uk

 1. Parkin  DM.  Breast  cancer  in  Europe: epidemiology  and  forecasts.  Electronic  Journal  of  Oncology  [serial  online]  1999  [cited  1999  Aug 21];  2:45-64.  Available  from:

URL:http://ejo.univ-lyon1.fr/ 

 1. การส่งต้นฉบับ

4.1   ให้จัดพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word ลงบนหน้ากระดาษขนาด A4 (21.6×27.9 ซม.) ใช้ Font  Cordia UPC  ขนาดตัวอักษร 16  ไม่ต้องแบ่งคอลัมภ์

4.2   ภาพประกอบ ให้ใช้ภาพที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และแทรกไฟล์รูปภาพลงในแผ่นหน้ากระดาษ ขนาดตามความเหมาะสม การเขียนคำอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก ไม่ควรเขียนลงในรูป

4.3   การส่งเรื่องพิมพ์  ให้ส่งต้นฉบับ 1 ชุด  พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  และใบสมัครส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารกองการพยาบาล ระบุสถานที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ถึงบรรณาธิการวิชาการวารสารกองการพยาบาล  อาคาร 4 ชั้น 4  กรมการแพทย์  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   11000  หรือทาง E-mail ndjournal@gmail.com

4.4   การส่งต้นฉบับลงในวารสารกองการพยาบาล

ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 1 ธ.ค ของทุกปี

ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 1 มี.ค ของทุกปี

ฉบับที่ 3 ภายในวันที่ 1 ส.ค ของทุกปี

หากพ้นกำหนดในระยะเวลาดังกล่าว ต้นฉบับจะเลื่อนการพิจารณาลงในฉบับต่อไป

 1. การรับเรื่องต้นฉบับ

5.1   เรื่องที่รับไว้ กองบรรณาธิการจะแจ้ง   ตอบรับให้ผู้เขียนทราบทาง E-mail

5.2   เรื่องที่ไม่ได้รับพิจารณาจัดพิมพ์          กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ  แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน

5.3   เรื่องที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์         กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้เขียนเรื่องละ 1 เล่ม

ตัวอย่างชื่อย่อวารสารมาตรฐาน

American Journal of Nursing                                                                 Am J Nurs

Journal of the American Medical Association                                       JAMA

Journal of Nursing Administration                                                         J Nurs Adm

Nursing Clinics of North America                                                          Nurs Clin North Am

Nursing Forum                                                                                       Nurs Forum

Nursing Outlook                                                                                     Nurs Outlook

Nursing Research                                                                                  Nurs Res

Nurse Practitioner                                                                                  Nurse Pract

Nutrition and Cancer                                                                              Nutr Cancer

Journal of Nursing Education                                                                J Nurs Educ