ผู้พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย

ผู้พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย (Peer Revew) วารสารกองการพยาบาล
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ มือถือ อีเมล์
1 ผศ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล  02 4197466-80
ต่อ 1906, 1900
086 5359343 nswsb@mahidol.ac.th
2 ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ สภาการพยาบาล
3 รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 081 5582543 Bhusita.int@mahidol.ac.th
4 ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาการพยาบาล ม.วลัยลักษณ์ 075 672177,
075 672101-2
091 0343400 suwannoj@gmail.com
5 ดร.สุนทรีภรณ์ ทองไสย คพบ. ม.นเรศวร 084 1695462 j.katesm@hotmail.com
6 ดร.ประกาย จิโรจน์กุล คพบ. ม.ราชภัฏสวนดุสิต 02 4239464 080 2506268 pragaij@gmail.com
7 ดร.ดนุลดา จามจุรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 084 7074443 jdanulada@gmail.com
8 ดร.ศุภาพิชญ์ โฟนโบร์แมน วพบ.นนทบุรี 081 2070788 suparpit@yahoo.com
9 ดร.อารยา ประเสริฐชัย arayapra@yahoo.com
10 ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร  รพ.รามาธิบดี 02 2012895 081 5534254 nareemarn.nee@mahidol.ac.th
11 ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา 081 8242548 sode mam@hotmail.com,
chanita.pra@gmail.com
12 ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ วพบ.ชลบุรี 081 7579387 kmrturner@gmail.com
kamolrats@hotmail.com
13 ดร.กาญจนา จันทร์ไทย กองการพยาบาล 02 5906124-5 089 8963623 chunkanjana@gmail.com
chunkanjana@hotmail.com
14 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร กองการพยาบาล 02 5906266 082 9822020 teesathira@hotmail.com
15 น.ส.ชุติกาญจน์ หฤทัย กองการพยาบาล 02 5906290 Charuthai@gmail.com
16 น.ส.อัมภา ศรารัชต์ กองการพยาบาล 081 4905981 ampasararach@gmail.com
17 นางศิริมา ลีละวงศ์ กองการพยาบาล 02 5906263 081 9279539 lsirima@gmail.com
18 นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ กองการพยาบาล 02 5906292 089 7854944 armarapas@hotmail.com
19 น.ส.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า กองการพยาบาล 02 5906263 081 5583070 uraipornj@hotmail.com
20 น.ส.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ กองการพยาบาล Chit_wong@yahoo.com
21 ดร.พัชรี เนียมศรี กองการพยาบาล 02 5906267 niamsripat@gmail.com
22 ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล กองการพยาบาล 02 5906293 081 6853817 apaisanpanichkul@gmail.com
23 น.ส.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ กองการพยาบาล 02 5906291 089 8326794 mssophis@gmail.com